TI91950 SOUPSPOON Medium Duty WHITE Bulk 1000/cs

TI91950 SOUPSPOON Medium 
Duty WHITE Bulk 1000/cs

Product #: TOU91950

Volume: 0.39
Weight: 2.73

Description

TI91950 SOUPSPOON Medium Duty WHITE Bulk 1000/cs